Prihláste sa do CEWE Photo Award a hrajte o ceny v celkovej hodnote 250 000 eur. Chcem súťažiť.

Stav objednávky
Informácie
Zákaznícka linka
02/6820 4415

Compliance

Základné hodnoty a princípy – model skupiny CEWE

Férovo, dôveryhodne a spoľahlivo dosiahnuť naše ciele

Skupina CEWE je vedúcim poskytovateľom foto-služieb a majiteľom špičkových technológií v priemyselnom fotofinishingu v Európe. Naším cieľom je udržanie a rozvoj tejto pozície. Dosiahnuť to chceme výlučne naším nasadením, čestnosťou a zodpovednou obchodnou činnosťou. Ťažiskom nášho konania je orientácia na zákazníka, kvalita našich produktov, inovácie a dobrá povesť našej podnikateľskej skupiny. Naša reputácia je významným základom pre úspešnú konkurenčnú súťaž. Skupina CEWE koná a bude konať zodpovedne, strategicky a s ohľadom na náklady. Kladieme dôraz na kvalifikovaných zamestnancov a vysokohodnotné produkty, ktorými chceme presvedčiť. K tomu patrí aj dôsledný záväzok našich zamestnancov, ktorí nesú zodpovednosť aj v súkromnom živote. K tomuto musí každý dôsledne prispievať. Cítime sa zaviazaní spravodlivému pracovnému prostrediu, naši zamestnanci sú pre nás tým najdôležitejším kapitálom.

Podnikateľský duch a postoj k vedeniu

Naša firemná kultúra sa vyznačuje partnerstvom a úctou voči každému jednotlivcovi. Dobre informovaní a motivovaní zamestnanci, ktorí sa dokážu identifikovať so spoločnosťou a jej základnými hodnotami, sú zárukou kvality, efektívnosti, inovatívnosti a rastu. Naše partnerské chápanie vodcovstva spočíva na obojstrannej dôvere, rešpekte voči každému jednotlivcovi a princípe delegovania zodpovednosti. V skupine je deklarovaná jasná vôľa vytvárať väzby so zamestnancami. Vedenie spoločnosti, nadriadení a zamestnanci sú presvedčení, že kompatibilita zamestnania a rodiny je nevyhnutná. Naši zamestnanci majú najväčší možný voľný priestor a podieľajú sa v rámci svojej zodpovednosti na rozhodovacích procesoch a hospodárskych úspechoch spoločnosti. Jednotlivé spoločnosti našej skupiny sú vedené zodpovednými vedúcimi pracovníkmi, ktorí majú podnikateľské myslenie a konanie. Disponujú vysokou mierou nezávislosti a nesú rozsiahlu zodpovednosť. Z tohto dôvodu očakávame od našich zamestnancov identifikáciu s cieľmi a lojálnosť voči celej spoločnosti.

Obchodní partneri a konkurencia

Vzťah k našim obchodným partnerom sa vyznačuje dôverou a spravodlivosťou a spočíva na čestnosti a spoľahlivosti. Sme spoľahlivým partnerom a očakávame, že vo všetkých obchodných činnostiach budú dodržiavané všetky platné zákony a predpisy. Preto nestrpíme akékoľvek správanie, ktoré by spochybnilo našu integritu a povesť. Cítime sa povinní viesť čestný konkurenčný boj a využívame v ňom hlavne inovácie a nasadenie. Odmietame nezákonné dohody alebo fiktívne ponuky. Z toho vyplýva, že sa nesnažíme získať objednávky poskytnutím alebo ponúknutím neoprávnených výhod.

Spoločenská a sociálna zodpovednosť

Naši majitelia chápu majetok aj ako zodpovednosť voči spoločnosti. Legitímnosť podniku na trhu považujú za oprávnenú aj preto, že prispieva k rozvoju spoločnosti. Naša podnikateľská skupina a jej zamestnanci ctia právo a zákony. Navonok aj vo vnútri spoločnosti sa správajú vždy zodpovedne a riadia sa etickými zásadami. Sú to predovšetkým čestnosť, integrita, lojalita, spravodlivosť, tolerancia a otvorenosť. Zvlášť zaviazaní sa cítime k ochrane našich zamestnancov a životného prostredia a dôsledne ju dodržiavame. K tomu patrí aj sociálna zodpovednosť spoločnosti, ako aj dodržiavanie najvyšších etických zásad. Prejavuje sa to aj v odmietaní produktov, ktoré boli vyrobené prostredníctvom detskej pracovnej sily.

Záväzok

Naše podnikateľské zásady podliehajú neustálemu procesu kritického preverovania ďalšieho rozvoja. Od všetkých zamestnancov očakávame, že budú dodržiavať tieto ciele a hodnoty a podľa nich sa správať. Vedúci zamestnanci nesú ešte väčšiu zodpovednosť a musia byť vzorom pre svojich podriadených.

Transparentné a zodpovedné podnikanie

Tento etický kódex je záväznou smernicou pre všetkých zamestnancov spoločnosti ako aj jej dcérskych spoločností. Ak zákony v jednotlivých krajinách dcérskych spoločností predpisujú prísnejšie pravidlá ako sú uvedené v tomto kódexe, majú pred týmto kódexom prednosť.

Etický kódex vychádza z našich morálnych hodnôt a z nich vyplývajúcich podnikateľských zásad, ktoré sa vyznačujú integritou a lojalitou. Ako čestní podnikatelia cítime povinnosť spĺňať najvyššie etické štandardy. Veľkú zodpovednosť máme voči našim zákazníkom. Naši zákazníci, ako aj naši obchodní partneri, nám môžu dôverovať. Obsahuje to predovšetkým výlučné dodržiavanie zákonov a práva, čestný konkurenčný boj a našu spoľahlivosť voči partnerom. Sme presvedčení, že len týmto spôsobom sa dá zabezpečiť zamestnanosť, trvalý hospodársky úspech a naša konkurencieschopnosť.

Etický kódex nechce a ani nemôže vyriešiť všetky situácie. Obsahuje zásady a minimálne štandardy, ktoré sú rovnako záväzné pre všetkých zamestnancov a musia sa podľa nich správať. Taktiež by sme chceli podnietiť všetkých, ktorí s nami spolupracujú, aby si tieto zásady osvojili.

Etický kódex slúži na realizáciu našich zásad správania:

  • Naše konanie určuje integrita a správanie sa v súlade so zákonom.
  • Naše konanie smeruje k zabezpečeniu a rozvoju vedúcej pozície skupiny CEWE v oblasti fotospracovania v Európe.
  • Naše obchodné vzťahy sú vecné a bez nečestných metód.
  • Nepripúšťame konflikt medzi záujmami skupiny CEWE a súkromnými záujmami.
  • Všetky obchodné informácie a výrobné tajomstvá považujeme za dôverné.
  • Netolerujeme zneužitie vlastnej pozície na osobný prospech, na prospech tretích osôb alebo v neprospech skupiny CEWE.

1. Zásady správania sa voči zamestnancom , zákazníkom a obchodným partnerom

CEWE očakáva spravodlivé zaobchádzanie so zamestnancami, zákazníkmi a obchodnými partnermi a rešpektovanie ich práv a súkromia. Rozdielne zaobchádzanie kvôli pohlaviu, rase, postihnutiu, pôvodu, náboženstvu, veku alebo sexuálnej orientácii je neprípustné.

Spoločnosť netoleruje žiadne sexuálne obťažovanie. Taktiež absolútne netoleruje akékoľvek šikanovanie. Patrí sem predovšetkým ohováranie zamestnancov alebo ich rodín, šírenie klebiet, vyhrážky, ponižovanie, nadávanie, šikanovanie, ponižujúce alebo nedôstojné zaobchádzanie nadriadeným alebo kolegami, ako aj zámerné zatajovanie informácií potrebných na vykonávanie pracovných činností. Postihnutí majú právo byť s plnou vážnosťou vypočutí kontaktnými osobami, ktorými sú nadriadení, zamestnanecká rada alebo osobné oddelenie.

2. Zabránenie konfliktu záujmov

2.1 Zásady

Súkromné a pracovné záujmy musia byť dôsledne oddelené. Obchodné vzťahy alebo kontakty nesmú byť využívané na vlastný prospech alebo prospech tretích osôb, ani v neprospech spoločnosti. V prípade možnosti konfliktu záujmov sa zamestnanci musia obrátiť na svojho nadriadeného. Musia sa poradiť s ním, osobným oddelením alebo zamestnancom zodpovedným za dodržiavanie etického kódexu. Každý zamestnanec sa môže obrátiť aj na zamestnaneckú radu alebo na ombudsmana. Aby sa vylúčil stret záujmov medzi pracovnou a súkromnou oblasťou, mali by sa zamestnanci zásadne vyvarovať súkromnej spolupráci s obchodnými partnermi skupiny CEWE. Ak sa v budúcnosti zistí, že niektorý z obchodných partnerov skupiny CEWE bol využitý na spoluprácu v súkromnej oblasti, je potrebné to ihneď nahlásiť osobe zodpovednej za dodržiavanie etického kódexu. ** 2.2 Konflikt záujmov pri vedľajších činnostiach**

Zamestnanci CEWE sú povinní nahlásiť akúkoľvek mimopracovnú zárobkovú činnosť osobnému oddeleniu alebo predstavenstvu a nechať si ju schváliť. CEWE odmietne udeliť súhlas na vykonávanie mimopracovnej zárobkovej činnosti, ak by táto mohla spôsobiť obmedzenie vykonávania pracovných povinností vyplývajúcich z pracovnej zmluvy, a/alebo ak by táto bola v rozpore so zákonom alebo pracovným právom. Aby sa vylúčil konflikt záujmov je zakázané vykonávať akúkoľvek vedľajšiu činnosť pre konkurenciu alebo pre obchodných partnerov.

2.3 Konflikt záujmov spôsobený podielnictvom

Významné podielnictvo v iných spoločnostiach z blízkeho podnikateľského okolia (sem patria predovšetkým zákazníci, konkurencia a dodávatelia) je povolené len s výslovným písomným súhlasom predstavenstva CEWE. Významné podielnictvo blízkych rodinných príslušníkov u konkurencie, zákazníkov alebo dodávateľov je potrebné oznámiť.

3. Zaobchádzanie s darmi a inými výhodami

Výrobcovia a dodávatelia sú vyberaní výlučne na základe čestného konkurenčného boja a po zhodnotení kritérií ceny, kvality a vhodnosti. To isté platí rovnako aj pre ostatných obchodných partnerov a poskytovateľov služieb. Zamestnancom skupiny CEWE je zakázané prijať alebo požadovať od tretích osôb, ktoré sú alebo chcú vstúpiť do obchodného vzťahu s CEWE, výhody alebo prísľuby akýchkoľvek výhod.

3.1. Darčeky alebo iné pozornosti

Medzi ostatné pozornosti patria napr. finančné stimuly, zlacnené alebo bezplatné používanie rôznych predmetov, zlacnené ponuky na dovolenkové cesty alebo bezplatné vstupenky na rôzne podujatia. Zamestnanci skupiny CEWE sú povinní odmietnuť akékoľvek darčeky. Ak by takéto konanie malo byť nezdvorilé, musia byť tieto darčeky okamžite odovzdané nadriadenému, osobnému oddeleniu alebo osobe zodpovednej za dodržiavanie etického kódexu. Budú použité ako vecné dary pre verejno-prospešné organizácie, alebo poskytnuté do zamestnaneckých aukcií a na iné podnikové účely. Ponuku ostatných pozorností je potrebné nahlásiť nadriadenému a zdokumentovať ju. Odchýlku od tohto správania môže vo výnimočných prípadoch povoliť vedenie spoločnosti.

Prijímať peňažné dary je bez výnimky zakázané.

Súkromné cesty, ktoré sú spojené so služobnými cestami nesmú byť realizované na náklady obchodných partnerov alebo tretích osôb. Takéto cestovné náklady musia byť vyúčtované v súlade so smernicou zúčtovania služobných ciest.

3.2 Pracovný obed (večera) a pozvania

Pracovné stretnutia v reštauráciách, ktoré svojou príležitosťou, frekvenciou a rozsahom zodpovedajú bežným pracovným pohosteniam a slúžia oprávneným pracovným účelom sú dovolené, pokiaľ je pozvanie dobrovoľné a zodpovedá bežnému rámcu spolupráce. Akýkoľvek náznak ovplyvňovania pracovných rozhodnutí musí byť odmietnutý. Od všetkých zamestnancov sa očakáva potrebná vnímavosť pre takéto situácie.

Pozvania od obchodných partnerov a poskytovateľov služieb na iné podujatia (napr. športové a kultúrne akcie, veľtrhy, prezentácie nových výrobkov, semináre, školenia atď.) sú prípustné len v prípadoch, kedy sú primerané v rozsahu a spôsobe a pri objektívnom posúdení sú bežné v obchodných vzťahoch. Napriek tomu je v každom jednotlivom prípade potrebný predbežný súhlas nadriadeného. Všetky náklady na ubytovanie a cestovné v takýchto prípadoch nesie CEWE.

Členovia vedenia spoločnosti môžu prijímať pozvania na podujatia vrátane primeraného občerstvenia, pokiaľ je ich zameranie obchodného charakteru a v záujme skupiny CEWE.

4. Pozornosti pre obchodných partnerov

Obchodným partnerom nesmú byť poskytované žiadne finančné alebo iné výhody, ktoré by mohli ovplyvniť obchodné rozhodnutie obdarovaného, prípadne by viedli ku konfliktom záujmov.

4.1 Darčeky alebo iné pozornosti pre tretie osoby

Obchodným partnerom nesmú byť ponúkané, sľubované alebo poskytnuté ostatné (predovšetkým finančné) pozornosti. Darčeky je možné darovať len v kontexte bežnom pri obchodných vzťahoch a v primeranom rozsahu. Obdarovaný nesmie mať pocit zvýhodnenia, ktorý by mohol ovplyvniť jeho obchodné rozhodnutie. Vo všeobecnosti nesmú darčeky venované jednej osobe prekročiť sumu 50,00 € počas jedného roka. Odchýlky od tohto pravidla musia byť dopredu schválené vedením spoločnosti a nahlásené osobe zodpovednej za dodržiavanie etického kódexu.

4.2 Pohostenie

Pracovné obedy a večere, ktoré príležitosťou, spôsobom, frekvenciou a rozsahom zodpovedajú bežnému pracovnému pohosteniu a slúžia obchodným účelom, sú dovolené. Podrobnosti k tomuto pravidlu sú obsiahnuté v zodpovedajúcej smernici.

4.3 Správanie voči úradom a ich predstaviteľom

Politickí funkcionári a zástupcovia úradov alebo verejných inštitúcií pôsobia v prospech verejného blaha. Z tohto dôvodu sú dovolené primerané darčeky k vhodným príležitostiam (napr. kvety alebo fľaša vína k narodeninám, k služobnému výročiu, pri príležitosti odchodu z funkcie), ktoré zodpovedajú všeobecne platným pravidlám slušnosti a nedotýkajú sa rešpektu pred úradom alebo politických úloh.

5. Dary/Sponzoring

Skupina CEWE sa prostredníctvom darov na všeobecne prospešné, kultúrne, športové a vedecké účely v bežnom rozsahu podieľa na spoločenskom živote. Priamo ani nepriamo neposkytuje dary politickým stranám alebo ich blízkym nadáciám.

6. Boj s hospodárskou kriminalitou a korupciou

CEWE odmieta akúkoľvek formu korupcie a s ňou spojenú trestnú činnosť. Naša spoločnosť výslovne odmieta a netoleruje akúkoľvek formu korupcie.

Pod pojmom korupcia sa hovorovo rozumie zneužitie zverenej moci k osobnému prospechu. Z pohľadu trestného práva sú to delikty podplácania, prijímania úplatkov, prijímania a poskytovania výhod (§§ 331 – 335 trestného zákona). Podplácanie a prijímanie úplatkov v obchodnom styku je taktiež trestným činom, ktorý môže byť potrestaný peňažnou pokutou alebo odňatím slobody až do troch rokov, v obzvlášť závažných prípadoch až do piatich rokov (§§ 299, 300 trestného zákona).

CEWE preventívne bojuje proti korupcii prostredníctvom vhodných organizačných opatrení a personálnych nariadení. Popri tom spoločnosť uskutočňuje všetky potrebné kroky na odhalenie korupcie a s ňou spojenej trestnej činnosti bez ohľadu na osobu, ktorej sa týka.

Zamestnanci, ktorí budú vystavení pokusu o podplácanie, musia túto skutočnosť bezodkladne nahlásiť svojmu nadriadenému a/alebo osobe zodpovednej za etický kódex.

Zamestnanci, ktorí majú podozrenie na korupciu alebo iné trestné činnosti alebo neštandardné správanie, musia toto podozrenie nahlásiť. Kontaktnou osobou je popri priamom nadriadenom osoba zodpovedajúca za etický kódex a spoločnosťou poverený ombudsman pre boj s korupciou. Ten prijíma podnety na možné korupčné situácie, pri ktorých v súlade so svojou advokátskou povinnosťou mlčanlivosti zachováva maximálnu dôvernosť. Situáciu môže oznámiť osobe zodpovednej za etický kódex len s výslovným súhlasom dotknutej osoby. Pokiaľ si to oznamujúca osoba želá, ostane jej identita utajená.

7. Vystupovanie na verejnosti

Spoločnosť v zásade víta angažovanie sa vo verejných alebo verejno-prospešných činnostiach, združeniach alebo verejných funkciách na komunálnej alebo nadregionálnej úrovni, ako aj vykonávanie čestných funkcií, pokiaľ vykonávanie týchto činností neovplyvňuje pracovné činnosti vyplývajúce z pracovnej zmluvy a sú v súlade s pracovnou pozíciou. Prijatie takýchto činností je potrebné odsúhlasiť s nadriadeným alebo s osobným oddelením.

Verejné vyjadrenia vedúcich zamestnancov týkajúce sa spoločnosti v rozhovoroch, prednáškach alebo vyhláseniach musia byť v časovom, rámcovom a obsahovom súlade so záujmami a cieľmi spoločnosti. Preto je v každom prípade potrebné ich odsúhlasiť s vedením spoločnosti a v prípade mediálnych kontaktov aj s osobou zodpovednou za kontakt s médiami.

8. Ochrana majetku a dát spoločnosti, povinnosť mlčanlivosti

Každý zamestnanec skupiny CEWE je povinný zodpovedne zaobchádzať s majetkom spoločnosti a chrániť ho pred stratou, poškodením alebo zneužitím. Okrem na užívanie poskytnutých predmetov akými sú počítač, stroje atď., to platí aj pre nehmotný majetok ako sú relevantné dáta, obchodné tajomstvá, patenty a značky. Bez výslovného súhlasu nadriadeného nesmú byť zariadenia alebo predmety využívané na súkromné účely alebo odnášané z priestorov spoločnosti. Podrobnosti pre notebook-y, telefóny a pod. sú uvedené v samostatnej smernici o využívaní IT-prostriedkov.

Zamestnanci musia počas a aj po skončení pracovného pomeru zachovať absolútnu mlčanlivosť o obchodnom a podnikovom tajomstve.

9. Pravidlá pre zasvätené osoby

Osoby, ktoré majú prístup k dôverným informáciám týkajúcich sa skupiny CEWE nesmú obchodovať s jej burzovými cennými papiermi. Dôvernými informáciami sa rozumejú všetky verejnosti neznáme informácie, ktoré sa dajú využiť pri rozhodovaní o kúpe, predaji alebo podržaní si cenných papierov (§§ 13, 14 WpHG).

Skupina CEWE vedie zoznam, ktorý obsahuje mená všetkých osôb prichádzajúcich do styku s dôvernými informáciami.

Dôverné informácie nesmú byť neoprávnene ďalej poskytované mimo skupiny CEWE (napr. novinárom, finančným analytikom, zákazníkom, poradcom, rodinným príslušníkom alebo priateľom). Vždy je potrebné zabezpečiť, aby sa nepovolané osoby nemohli dostať k dôverným informáciám.

10. Konanie podľa etického kódexu

10.1 Dodržiavanie etického kódexu a následky pri jeho porušení

Za dodržiavanie etického kódexu pri každodennej činnosti je zodpovedný každý jeden zamestnanec.

Vedúci pracovníci sú povinní pri dodržiavaní jeho zásad ísť príkladom a prostredníctvom vlastného správania byť vzorom bezúhonného a lojálneho správania. Musia predovšetkým zabezpečiť, aby sa tento etický kódex dodržiaval v každodennom živote.

Každý, kto poruší tento etický kódex musí bez ohľadu na svoju pozíciu počítať s pracovno-právnymi sankciami, ktoré môžu viesť až k okamžitému ukončeniu pracovného pomeru. Ak takýmto správaním vznikne spoločnosti škoda, bude spoločnosť od zodpovednej osoby požadovať náhradu škody v rámci zákonných možností. Pri podozrení na trestnú činnosť bude vždy podané trestné oznámenie.

10.2 Kontaktná osoba pre otázky k etickému kódexu

V prípade otázok k etickému kódexu alebo pochybnostiach ohľadne správneho postupu je potrebné kontaktovať priameho alebo najbližšieho vyššieho nadriadeného. Pokiaľ to nie je možné alebo vhodné, sú k dispozícii zamestnanci osobného oddelenia, osoba zodpovedná za etický kódex alebo členovia zamestnaneckej rady. Okrem toho sa môže každý zamestnanec bezplatne obrátiť na nášho ombudsmana.

Záverečné ustanovenia

Ak sú v pracovnej zmluve alebo v špeciálnej smernici obsiahnuté ďalšie nariadenia, zostávajú tieto v platnosti. Ustanovenia jednotlivých pracovných zmlúv ostávajú v platnosti. Jednorazové podnikové nariadenie je potrebné dodržiavať.

Tento etický kódex sa bude na základe skúseností ďalej rozširovať a v prípade potreby vylepšovať. Preto je potrebné ho priebežne kontrolovať a vo vhodnom čase prepracovať.

Miesto pre Vaše dôverné informácie o nekalých praktikách v pracovnom procese.

CEWE sa hlási ku Governance Kodexu a z toho vyplývajúcich zásadných princípov compliance. Úspech našej spoločnosti spočíva už vyše polstoročia v tom, že ponúkame inovatívne služby a produkty za primerané ceny a k našim zákazníkom a obchodným partnerom sa správame férovo. Nezákonné praktiky sú nezlučiteľné s našimi základnými hodnotami a obchodnými praktikami.

V rámci nášho systému compliance sme vypracovali Etický kódex, aby sme predišli hospodárskej kriminalite. Zavedenie takýchto nástrojov má spoločnosť preventívne ochrániť pred nekalým správaním, ktoré by mohlo viesť ku škodám a strate dobrej povesti.

Z vyššie uvedených dôvodov spolupracujeme s externým ombudsmanom, na ktorého sa môžu zamestnanci CEWE, obchodní partneri a tretie osoby dôverne obrátiť, ak majú dôkazy alebo podozrenie na korupciu, podvod alebo nekalé praktiky.

Advokát Dr. Rainer Buchert Kettenhofweg 1 60325 Frankfurt am Main

Telefón: +49 69-710 33 33 0 alebo 06105-921355 Fax: +49 69-710 34 44 4 E-Mail: dr-buchert@dr-buchert.de Web: www.dr-buchert.de

Advokát Rainer Buchert sa bude Vaším podnetom zaoberať pri zachovaní úplnej dôvernosti. Podlieha povinnosti mlčanlivosti pre advokátov a Vašu anonymitu bude dôsledne dodržiavať. Jeho oslovenie nepodlieha žiadnym poplatkom.